Bộ truyền nhận tín hiệu hình không dây (Vaxis 3000DV)

2,000,000

(1)

Bộ truyền nhận tín hiệu hình không dây (Vaxis 3000DV SDI/HDMI)