Cho thuê ngàm Red Digital Cinema DSMC2 Canon EF Mount

500,000

(1)

Cho thuê Red Digital Cinema DSMC2 Canon Mount